Thomas Jefferson:  Virginia Act for Establishing Religious Freedom

(1786)