Yan Zhitui: Family Instructions for the Yen Clan

(ca. 560–590)